Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE 02.10.2020r.

Karty Oceny Zachowania i Emocji -KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego

TERMIN:  02. 10. 2020 (16.00-20.00)

ADRESOWANE DO: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego terapeutę, praktyka. Materiały szkoleniowe do pobrania. Certyfikat papierowy będzie wysłany pocztą na adres podany w rejestracji

CZAS TRWANIA: 16.00-20.00

PROWADZĄCY:

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i

wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.

 

Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KOZE. Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1, 10).

UWAGA!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.

Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.

PROGRAM:

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są standaryzowanym narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia. Ocena kwestionariuszem odnosi się nie tylko do wieku metrykalnego dziecka, ale także uwzględnia wiek rozwojowy, więc diagnozą mogą zostać objęte dzieci starsze (powyżej 15. roku życia).

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju, a następnie sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.

Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza KOZE ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, postawienie wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także konsultowanie się z innymi specjalistami.

Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny początkowej dla poszczególnych

przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych form

zachowań i reakcji emocjonalnych oraz społecznych, a także trzydzieści cztery karty oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach:

  • sen;
  • wydalanie;
  • odżywianie;
  • samodzielność;
  • nawyki;
  • aktywność ruchowa i napęd;
  • poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;
  • emocje;
  • zachowanie (wzorce behawioralne);
  •  relacje społeczne.

Integralną częścią narzędzia KOZE jest także karta wywiadu i karta podsumowująca

diagnozę.

KOZE jako doskonałe uzupełnienie diagnozy KORP:

Karty oceny zachowania i emocji KOZE są samodzielnym narzędziem, ale są również

propozycją pogłębionej diagnozy psychopedagogicznej wykrytych zaburzeń i

nieprawidłowości w rozwoju zdiagnozowanych za pomocą Kart Oceny Rozwoju

Psychoruchowego KORP w sferach: emocjonalno-społecznej i funkcji behawioralnych, a także

jakościowych nieprawidłowości w zachowaniu opisanych w Karcie Obserwacji.

 

Program szkolenia:

1. Geneza powstania narzędzia Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE oraz jego

przeznaczenie.

2. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji kwestionariusza KOZE.

3. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.

4. Charakterystyka kwestionariusza.

5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).

6. Sposób interpretacji uzyskanych danych oraz formułowanie wniosków diagnostycznych.

7. Omówienie poszczególnych kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.

8. Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.

Zamówienie

220.00

PLN

270.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea