Regulamin

Ogólne informacje

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o platformę szkoleniową, dostępną pod adresem:
  www.online.egoselect.pl 
 2. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Szkoleń online, Webinarów lub innych usług oferowanych na stronie www.online.egoselect.pl

Podstawowe pojęcia

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – właściciel i administrator Serwisu: online.egoselect.pl – jest EGOSELECT Spółka z O.O. Sp. Komandytowa z siedzibą w Dębowcu, 43-426 przy ul. Ogrodowej 42; posługująca się numerem NIP: 548 268 09 57, REGON: 366789260; 

Platforma szkoleniowo-sprzedażowa– strona www, znajdująca się pod adresem online.egoselect.pl stanowiącymi integralną część www.egoselect.pl , umożliwiająca Uczestnikom dostęp do zakupionych Webinarów i Szkoleń online, pobierania dokumentów i innych materiałów szkoleniowych

Uczestnik – osoba, która po dokonaniu rejestracji wykupiła dostęp do Webinarów i Szkoleń online. Po zalogowaniu w serwisie Uczestnik może korzystać z jego zasobów.

Webinar– szkolenie odbywające w czasie rzeczywistym po wykupieniu dostępu przez uczestnika . Zawiera prezentację merytoryczną, ćwiczenia, testy, zapisy audio i video i inne materiały przygotowane przez prowadzącego do konkretnego szkolenia. Szkolenie jest dostępne w zaplanowanym przez Usługodawcę czasie, po zalogowaniu się w pokoju webinarowym, do którego Uczestnik otrzyma dostęp. 

Szkolenie online – szkolenie jest dostępne po wykupieniu dostępu przez uczestnika i zawiera prezentację merytoryczną, ćwiczenia, testy, zapisy audio i video i inne materiały przygotowane przez prowadzącego do konkretnego szkolenia. Szkolenie jest dostępne dla Uczestnika przez 365 dni po dokonaniu zakupu.

Kurs online– to szkolenie w czasie rzeczywistym zbliżone do Webinaru. Jest jednak dłuższe, bardziej rozbudowane i tym samym bliższe szkoleniu tradycyjnemu. Uczestnik ma szansę nabyć kompleksową wiedzę z danego tematu, otrzymać materiały szkoleniowe oraz Certyfikat uczestnictwa po zakończeniu Kursu.

Rejestracja – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania pierwszorazowego dostępu do niektórych zasobów Platformy. Czynność ta odbywa się automatycznie przy pierwszorazowym zakupie.Uczestnik musi podać  imię i nazwisko, adresu e-mail, telefon kontaktowy oraz dane, niezbędne do ewentualnego wystawienia rachunku po zakupie szkolenia/webinaru. Kolejne zakupy wymagają zalogowania się do swojego konta na Platformie przy użyciu loginu i hasła utworzonego przy rejestracji. Login i hasło Uczestnik otrzymuje po pierwszorazowym zakupie na adres mailowy. Jeżeli te informacje nie znajdą się na skrzynce mailowej Uczestnika, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Warunki techniczne

 1. W celu uczestnictwa w organizowanych przez Usługodawcę Webinarach i Szkoleniach online, niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości Platformy. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Webinarów i Szkoleń online, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niedostatecznej wydajności sprzętu lub łącza Internetowego lub niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej. 
 3. Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie ze Szkoleń online i Webinarów na Platformie szkoleniowej nie spowoduje instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody Uczestnika.

Ceny usług

 1. Ceny wszystkich produktów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Uczestnik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.

Realizacja usług

 1. Uczestnik, który chce uczestniczyć w organizowanych przez Usługodawcę Szkoleniach online, Webinarach i Kursach dokonuje Rejestracji w na Platformie szkoleniowo-sprzedażowej oraz uiszcza opłatę za udział wybraną formą płatności. 
 2. Płatność za Szkolenia online, Webinary i Kursy jest możliwa jedynie przelewem poprzez przelew tradycyjny na podane przez Usługodawcę konto oraz tzw. szybkim przelewem dostępnym na stronie.
 3. Numer konta Usługodawcy: EGOSELECT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 42, 43-426 Dębowiec
  ING Bank Śląski: 89 1050 1070 1000 0090 3119 8642
 4. Dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu online / Webinarze / Kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 5. Uczestnik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia online przez okres 365 dni. Dostęp jest możliwy po zalogowaniu się na Platformie.
 6. Udział w Webinarze/Kursie odbywa się w zaplanowanym przez Usługodawcę terminie ( data i godzina rozpoczęcia) podanym na stronie. Uczestnik otrzyma odpowiednio wcześniej dane do zalogowania się w pokoju webinarowym,
 7. Uczestnik użytkownik otrzymuje fakturę, wystawiony przez Usługodawcę w oparciu o dane, podane w procesie rejestracji. Faktura zostaje wystawiona automatycznie przez program do fakturowania oraz wysłana na adres mailowy podany w czasie rejestracji. Inne rodzaje faktur ( termin płatności, faktura proforma) muszą być ustalane indywidualnie z Usługodawcą.

  Odpowiedzialność usługodawcy
 1. Usługodawca dopełni wszelkich starań, aby korzystanie ze Szkoleń online, Webinarów oraz z Kursów odbywało się bez zakłóceń, a Platforma szkoleniowo-sprzedażowa  działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za braki techniczne po stronie Uczestnika, w szczególności spowodowane niedostateczną wydajnością sprzętu lub łącza Internetowego lub niewłaściwą konfiguracją przeglądarki internetowej.
 3. Braki techniczne po stronie Uczestnika, spowodowane np. niedostateczną wydajnością sprzętu lub łącza Internetowego lub niewłaściwą konfiguracją przeglądarki internetowej nie podlegają reklamacji.

Korzystanie z usług

 1. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie Szkoleniu online / Webinarze/ Kursie, Uczestnik loguje się na Platformie za pomocą loginu i hasła ustalonego podczas pierwszorazowej Rejestracji. W sytuacji zagubienia hasła, należy skorzystać z opcji odzyskiwania hasła.
 2. Szkolenie online jest dostępne dla Uczestnika przez 365 dni po dokonaniu zakupu.
 3. Webinar/ Kurs jest dostępny dla Uczestnika w zaplanowanym przez Usługodawcę czasie, po zalogowaniu. 
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na Platformie szkoleniowo-sprzedażowej osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania ze Szkoleń online, Webinarów i Kursów oraz wszelkie udostępnione Uczestnikowi materiały, są objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informacja o tym jest także umieszczona na materiałach szkoleniowych i prezentacjach.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu  Platformy szkoleniowej, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub kopiować lub udostępniać zasoby usuwać zasoby bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W szczególnych przypadkach dotyczących np. naruszenia przepisów o prawach autorskich będą podjęte stosowne kroki prawne.

Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowo-sprzedażowej, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce „Kontakt”.
 2. Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia online, Webiranu lub Kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Uczestnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. 
 4. Braki techniczne po stronie Uczestnika, spowodowane np. niedostateczną wydajnością sprzętu lub łącza Internetowego lub niewłaściwą konfiguracją przeglądarki internetowej, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Webinaru/Kursu lub Szkolenia online nie podlegają reklamacji.
 5. Brak udziału Uczetnika w Webinarze w zaplanowanym terminie nie podlega reklamacji
 6. Odpowiedź na reklamację nastąpi do 7 dni od jej otrzymania.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie szkoleniowej są objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach online lub udostępniane w czasie Webinarów i Kursów, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów osobom trzecim.
 3. W szczególnych przypadkach dotyczących np. naruszenia przepisów o prawach autorskich będą podjęte stosowne kroki prawne.

Obowiązek Informacyjny RODO

 1. Dokonując rejestracji  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz ewentualnie adres, na który będzie wysłany Certyfikat – żadne inne dane osobowe nie są przetwarzane w procesie zapisania się na szkolenie, udziału w nim, uzyskania dokumentów, potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału oraz otrzymania dokumentów ukończenia szkolenia. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
  Administratorem danych osobowych jest Usługodawca – EGOSELECT Spółka z O.O. Sp. Komandytowa z siedzibą w Dębowcu, 43-426 przy ul. Ogrodowej 42; posługująca się numerem NIP: 548 268 09 57, REGON: 366789260; 
 4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych – wszelkich informacji odnośnie przetwarzania danych udziela administrator, telefon kontaktowy: 501 460 069, email: szkolenia@egoselect.pl
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie, jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację usług.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Na życzenie Uczestnika stosownych zmian dokonuje niezwłocznie Administrator, w zakresie wskazanym przez Uczestnika. 
 8. Administrator nie korzysta z profilowania danych osobowych.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 10. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Uczestnikowi udziału w szkoleniu/szkoleniach oraz uzyskania przez niego dokumentów ukończenia danego szkolenia. 
 11. Dane osobowe przetwarzane będą – przez okres przedawnienia roszczeń wobec administratora (10 lat). Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 12. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Końcowe zapisy

 1. Uczestnik, dokonując zakupu Webinaru, Kursu lub Szkolenia online wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji na Platformie szkoleniowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea